ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรุณี พิลาดา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาณี มีมาก

นางรจนา ชะฎาทอง
ครูประจำชั้น ป.๔/๕
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางเสงี่ยม จิตรโท
ครูประจำชั้น ป.๕/๕
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางเยาวนา เชื้อสีดา
ครูประจำชั้น ป.๖/๕
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

Mr.Anang Bronnost Tegha
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Mrs.Donglefack Nongni Berndette
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

นางสาวณัฐกุล แถวเพีย
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.GL YNDA ABELLO,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.EVELYN BALDOZA,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.TESSIE TOMAS,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)