ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมฤดี สาวิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปรารถนา บาลี
ครูประจำชั้น ป.๑/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุพัตรา สีเทา
ครูประจำชั้น ป.๔/๒

นายชาติ รุ่งเรืองศรี
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)

นางสาวพรทิพย์ ตรีชา
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)

นายณัฐวุฒิ จงใจ
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)