ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

จงเสถียร อุณชาติ
ครูพิเศษดนตรีพื้นเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางทวีรัส นิลดา
ครูพิเศษศิลปะ

นางสาวจารุวรรณ ทุมพิศาล
ครูพิเศษ (สอนนาฎศิลป์)

นายณัฐวุฒิ จงใจ
ครูพิเศษศิลปะ

นายธีรนนท์ ธัญญพันธ์
ครูพิเศษ (ครูสอนดนตรี CMG)

นายปิยพงษ์ สุวรรณสิทธิ์
ครูพิเศษ (ครูสอนดนตรี CMG)