ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทักษิณ มานาง
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายถนอม ขันทะ
ครูพิเศษ

นายสุชาติ บุคลิก
ครูพิเศษว่ายน้ำ

นายสุรศักดิ์ วงษ์บุตร
ครูพิเศษว่ายน้ำ

นางสาวอิสรีย์ คำจันทร์
ครูพิเศษว่ายน้ำ