กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายทักษิณ มานาง
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายถนอม ขันทะ
ครู
เบอร์โทร : 0897142746

นายสุชาติ บุคลิก
ครู

นางสาวอิสรีย์ คำจันทร์
ครู