ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางปนัดดา เจริญศรี
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเยาวนา เชื้อสีดา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางประมวล เริ่มตระกูล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสมยง แก้วกุ่ม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวอิสรีย์ คำจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสมปอง สุดใด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6