ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศิริลักษณ์ หวังชนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3, หัวหน้าสาย ป.6

นางสมยง แก้วกุ่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางปนัดดา เจริญศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสมปอง สุดใด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางเยาวนา เชื้อสีดา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5