ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางรติยาพร นาสมบูรณ์
หัวหน้าสายชั้น ป.5
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางอำนวยพร จันทร์ภิรมย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางกัลยา สินชัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางกิ่งแก้ว โตมะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอิสรีย์ คำจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางเสงี่ยม จิตรโท
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5