ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางรจนา ชะฎาทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวสุนีย์ โนนทะเสน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวจารุวรรณ ทุมพิศาล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6