ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสิริวิภา อุณชาติ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวกรวรรณ จันทร์มณี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางพรรณี เสนไสย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางเกษร ศรีเทพ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4