ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเกษร พิมพะทิตย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางบุญเลิศ แสงคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางเกษร ศรีเทพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4