ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกฤตยา ชาวยศ
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวยุพารัตน์ เรืองเดช
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปานทอง กันหาบาง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณัฐวรรณ เรือนวงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางปรารถนา บาลี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5