ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรรณี เสนไสย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4หัวหน้าสาย ป.1

นางสาวกฤตยา ชาวยศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางปรารถนา บาลี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณัฐวรรณ เรือนวงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5