ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกฤตยา ชาวยศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวยุพารัตน์ เรืองเดช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวทิพย์สุดา เสียงดัง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางปรารถนา บาลี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวณัฐวรรณ เรือนวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5