ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา ฝ่ายสูญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ครูชำนาญการ

นางเกษร ศรีเทพ
ครูชำนาญการ

นางบุญเลิศ แสงคำ
ครูชำนาญการ

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวกรวรรณ จันทร์มณี
ครูชำนาญการ