กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา ฝ่ายสูญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ครู
เบอร์โทร : 083-6734485

นางเกษร ศรีเทพ
ครู

นางบุญเลิศ แสงคำ
ครู

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครู
เบอร์โทร : 089-6647603