ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา สีเทา
ครูประจำชั้น ป.๔/๒
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ครูประจำชั้น ป.๑/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางบุญเลิศ แสงคำ
ครูประจำชั้น ป.๒/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครูประจำชั้น ป.๒/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกรวรรณ จันทร์มณี
ครูประจำชั้น ป.๓/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1