ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ครูประจำชั้น ป.๓/๔
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมนสิการ แพงคำแหง
ครูประจำชั้น ป.๔/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณัฐวรรณ เรือนวงศ์
ครูประจำชั้น ป.๑/๕
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ครูประจำชั้น ป.๔/๖
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางรติยาพร นาสมบูรณ์
ครูประจำชั้น ป.๕/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางปนัดดา เจริญศรี
ครูประจำชั้น ป.๖/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2