ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมนสิการ แพงคำแหง
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐวรรณ เรือนวงศ์
ครูชำนาญการ

นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ครูชำนาญการ

นางรติยาพร นาสมบูรณ์
ครูชำนาญการ

นางปนัดดา เจริญศรี
ครูชำนาญการ

นายชาติ รุ่งเรืองศรี
ครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ จงใจ
ครูชำนาญการ

นางสาวชลธิชา อำมาตหิน
ครูชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ ตรีชา
ครูชำนาญการ