ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมนสิการ แพงคำแหง
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐวรรณ เรือนวงศ์
ครูชำนาญการ

นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ครูชำนาญการ

นางรติยาพร นาสมบูรณ์
ครูชำนาญการ

นางปนัดดา เจริญศรี
ครูชำนาญการ