ธุรการการเงิน

นางสาวนิตยา จันทร์มาลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานงบประมาณ
หัวหน้าธุรการการเงิน

นางสาวณิชชาพัณณ์ เคลือทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพัธราภรณ์ บุญมีบุตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 086-8585582

นางสาวพรทิพย์ ตรีชา
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป/งานทะเบียน

นางสุพรรณี แสนพันนา
เจ้้าหน้าที่บัญชี