ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสนุน

นายทองใบ ศิริโฉม
หัวหน้านักการภารโรง

นางพรทิพย์ ศิริโสม
แม่บ้าน

นางหนูเจียม หมีกุละ
แม่บ้าน

นางสมหมาย พลสามารถ
แม่บ้าน

นางลำไย มะไลไธสงค์
แม่บ้าน

นางวินนา ทองกาสี
แม่บ้าน

นางสาวไพรวรรณ์ มาซา
แม่บ้าน

นางติ๋ม จันทร์หนองแวง
แม่บ้าน

นางจันทร์ทิพมา บุญผิด
แม่บ้าน

นางอนุสรณ์ ภาวะโครต
แม่บ้าน

นายธนวัฒน์ กันทะ
พนักงานขับรถ

นางตั๋น สมีน้อย
แม่บ้าน

นางประทิน สมีแจ้ง
แม่บ้าน

นางสาวมะลัย ไสยะลาม
แม่บ้าน

นายศักดิ์ดา ภูมุงคุณ
นักการภารโรง

นายพิเชษฐ์ สุชัยยะ
นักการภารโรง