ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประมวล เริ่มตระกูล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกฤตยา ชาวยศ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ครูชำนาญการ

นางสิริวิภา อุณชาติ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนีย์ โนนทะเสน
ครูชำนาญการ

นางกัลยา สินชัย
ครูชำนาญการ