ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประมวล เริ่มตระกูล
ครูประจำชั้น ป.๕/๒
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกฤตยา ชาวยศ
ครูประจำชั้น ป.๑/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเกษร พิมพะทิตย์
ครูประจำชั้น ป.๒/๕
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางเกษร ศรีเทพ
ครูประจำชั้น ป.๒/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสิริวิภา อุณชาติ
ครูประจำชั้น ป.๓/๕
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวสุนีย์ โนนทะเสน
ครูประจำชั้น ป.๔/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางศิริลักษณ์ หวังชนะ
ครูประจำชั้น ป.๖/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3