ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรรณี เสนไสย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยุพารัตน์ เรืองเดช
ครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน
ครูชำนาญการ

นางสาวชลธิชา อำมาตหิน
ครูชำนาญการ

นางกิ่งแก้ว โตมะ
ครูชำนาญการ

นางสมยง แก้วกุ่ม
ครูชำนาญการ