ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยุพารัตน์ เรืองเดช
ครูประจำชั้น ป.๓/๓
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรรณี แสนไสย
ครูประจำชั้น ป.๑/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ครูประจำชั้น ป.๒/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน
ครูประจำชั้น ป.๔/๕
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวชลธิชา อำมาตหิน
ครูประจำชั้น ป.๓/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางกิ่งแก้ว โตมะ
ครูประจำชั้น ป.๕/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสมยง แก้วกุ่ม
ครูประจำชั้น ป.๖/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1