กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพรรณี เสนไสย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวยุพารัตน์ เรืองเดช
ครู
เบอร์โทร : 081-3920226

นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน
ครู

นางสาวสุนิสา แก่นโพธิ์ศรี
ครู

นางสาวอภัสนันท์ ป่าเจือ
ครู

นางสมยง แก้วกุ่ม
ครู
เบอร์โทร : 086-7126314

นายณัฐวุฒิ จงใจ
ครู