ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาดหลวงเลิศอัมพร พรมผาย
ตำแหน่ง : ผู้รับมอบอำนาจทำการแทนผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0815920148
อีเมล์ : ploy_jai@live.com
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวนา เชื้อสีดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางอำนวยพร จันทร์ภิรมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานบุคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมปอง สุดใด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา จันทร์มาลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางทวีรัส นิลดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ขันทะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานอาคารสถานที่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสมยง แก้วกุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานปกครองฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน