ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

บาทหลวงเลิศอัมพร พรมผาย
ผู้แทนรับใบอนุญาต,ผู้จัดการ

นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา