วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ บริหารจัดการอย่าง มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นความรู้ควบคู่คุณธรรม ผู้นำด้านวิชาการ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความพึงพอใจจากชุมชน ผลิตผลโดยครูมืออาชีพ
 

ปรัชญา
ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม